PRIVACYREGLEMENT

ISOLDE-ART

 

Algemeen

Isolde-Art hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Isolde-Art worden verzameld en Verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

Isolde-Art is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Gorcum Zwemt in de Kunst.

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Isolde-Art met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

Website

De webmaster van Isolde-Art is verantwoordelijk voor deze website.

De website van Isolde-Art is https://www.isolde-art.nl. 

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door Isolde-Art en beschrijft hoe Isolde-Art omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Isolde-Art.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Isolde-Art en doeleinden van de gegevensverwerking door Isolde-Art het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt, kan Isolde-Art gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Isolde-Art uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door Isolde-Art zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens. 

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

Het privacyreglement: dit reglement;

Verantwoordelijke: Isolde-Art; 

Beheerder: Isolde-Art;

Webmaster: de webmaster vanIsolde-Art, die de website beheert.

Verwerker: De vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.;

Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft; 

Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen;

Derden: personen en instanties buiten Isolde-Art; 

Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking  tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);

Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens. 

Doeleinden

Isolde-Art verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:

 • Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Isolde-Art gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor kunstmanifestaties, exposities en excursies;
 • Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden Isolde-Art. 
 • Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Isolde-Art.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van eigen bijdragen en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van  Isolde-Art en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door Isolde-Art,  bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
 • Rechtmatige grondslag

Isolde-Art verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
 • Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

 

Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens

Isolde-Art slechts de gegevens van de volgende personen: 

 • Personen die Isolde-Art om informatie of documentatie hebben verzocht; 
 • Personen met wie Isolde-Art een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Indien de werkzaamheden van de Betrokkene ten behoeve van Isolde-Art zijn beëindigd of de transactie met Isolde-Art is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Isolde-Art verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden. 

Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de Leden mogelijk toegang tot Persoonsgegevens van Leden, die een functie vervullen binnen Isolde-Art.

De Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

Beveiliging

Isolde-Art draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij de administratie Isolde-Art en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Isolde-Art te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt. 
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt. 
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Isolde-Art om dit te corrigeren. Leden hebben toegang tot de eigen Persoonsgegevens na inloggen op Gorcum Zwemt in de Kunst-website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Isolde-Art te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen. 
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Isolde-Art zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking. 

Website van Isolde-Art

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Isolde-Art heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit exposities, kunstevenementen, uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. Isolde-Art maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene.

Cookies

De website van Isolde-Art gebruikt functionele cookies voor het inloggen op het afgesloten gedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van Isolde-Art.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Isolde-Art is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. 

De social media cookies zijn:

 • Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
 • Google plaatst een googleapis cookie. 
 • Youtube plaatst diverse cookies. De website van Isolde-Art bevat video’s, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website. 
 • Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen.

Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden

Op de website van Isolde-Art zijn links naar websites van derden te vinden, zoals Kunstenaars, musea enz. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Isolde-Art is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Isolde-Art worden afdoende beveiligd.

Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist Isolde-Art.

Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.

 

Dit Privacyreglement in werking getreden op 15 mei 2018.

Kunstmanifestatie

Gorcum Gouden Eeuw - Nu!

Een kunstmanifestatie Van zaterdag 15 september t/m zaterdag 20 oktober in de historische binnenstad van Gorcum met als thema de schilderijen van het Gouden Eeuw Team van het Gorcums Museum.

Laatste nieuws

Agenda

Geen activiteiten gevonden
Copyright © 2018 Isolde-Art. All Rights Reserved. Designed By © FotoExpressie

Search

Main menu